Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok firmy DALI - BB, s.r.o.

Platný od 14. 03. 2008

DALI - BB s.r.o., Krátka 17, prevádzka. Jilemnického 7, 974 04 Banská Bystrica
IČO: 360 45 144 IČ DPH: SK 20 200 889 72
Zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Banská Bystrica, odd: Sro vo vložke č. 6788/S v zastúpení: Dalibor Greško, konateľ spoločnosti

Všeobecné ustanovenia

 1. Zhotoviteľ je povinný dodať objednávateľovi výrobok a umožniť mu nadobudnúť vlastnícke práva k výrobku.
 2. Zhotoviteľ je povinný dodať výrobok v množstve, kvalite a vyhotovení, ako určujú "Všeobecné obchodné podmienky" DALI-BB, s.r.o.
 3. Dodanie zákazky sa považuje za splnené odovzdaním objednávateľovi, jeho podpisom na dodací list, resp. prevzatím oprávneným zástupcom objednávateľa na základe písomného splnomocnenia.
 4. Objednávateľ je povinný pri preberaní zákazky s odbornou starostlivosťou prezrieť zákazku (alebo zabezpečiť, aby ju prezrela iná osoba) čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare.
 5. Ak je plnenie podmienené aktívnou spoluúčasťou objednávateľa (úhrada zálohovej platby, schválenie výstupu), je objednávateľ povinný splniť podmienky plnenia bezodkladne.
 6. Pri zasielaní zákazky poštou si účtuje zhotoviteľ manipulačné, ktorého cena sa odvíja od hmotnosti a veľkosti objednávky. 7. Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k zákazke ihneď po jeho prevzatí a zaplatení.

Nebezpečenstvo škody na výrobku

 1. Nebezpečenstvo škody na výrobku prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme výrobok od zhotoviteľa.

REKLAMÁCIA ZÁKAZKY

 1. Objednávateľ je povinný vady tovaru písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení: - zjavné vady zákazky - najneskôr deň po dni prevzatia tovaru, - skryté vady zákazky – najneskôr v lehote 30 dní od dňa dodania Tovaru. Bližšiu špecifikáciu zjavných a skrytých vád upresňujú „Všeobecné obchodné podmienky fy DALI-BB, s.r.o.” Reklamáciu posudzuje konateľ spoločnosti. V správe zhotoviteľovi o vadách tovaru musí vady opísať, prípadne uviesť, ako sa prejavujú. 
 2. Objednávateľ doručí na vlastné náklady všetky vadné výrobky zhotoviteľovi k posúdeniu, ak sa reklamácia týka celej zákazky, tak minimálne 90% celého nákladu.
 3. V prípade odôvodnenej reklamácie môže zhotoviteľ poskytnúť objednávateľovi zľavu z ceny, alebo odstrániť vady, alebo nahradiť celú zákazku, alebo umožniť vrátenie zákazky, na ktorú zhotoviteľ vystaví dobropis v hodnote vrátených vadných výrobkov.
 4. Maximálny záväzok z dôvodu kvalitatívnych nedostatkov alebo porušenie akýchkoľvek podmienok, vyplývajúcich zo "Všeobecných obchodných podmienok firmy DALI – BB, s.r.o", za ktorý zhotoviteľ nesie zodpovednosť, je objednávateľ oprávnený vymáhať maximálne v rozsahu hodnoty reklamovaného tovaru. Táto povinnosť zhotoviteľovi vzniká až po uzavretí reklamačného konania a to do 30 kalendárnych dní od prijatia reklamácie.
 5. V prípade poškodenia tovaru pri doprave uplatní reklamáciu u dopravcu objednávateľ dopravcu.
 6. Objednávateľ zodpovedá, že ním predložený grafický návrh nie je v rozpore s autorskými právami tretích osôb.
 7. Objednávateľovi nevzniká nárok na reklamáciu zákazky, ak:

a) nie sú písomnou formou dojednané špecifické vlastnosti zákazky na základe individuálnych požiadaviek objednávateľa, vyhotovenie zákazky je realizované v štandardnom farebnom prevedení a objednávateľ s tým súhlasí,
b) zodpovedá za vecnú, technickú a gramatickú správnosť ním dodaných podkladov, výstup schválený objednávateľom je pre zhotoviteľa záväzným vzorom,
c) ak objednávateľ dôrazne trvá na neštandardnom (nedoporučenom) spôsobe výroby a zhotoviteľ vopred označí zákazku ako rizikovú,
d) nedodržal stanovenú reklamačnú lehotu podľa Obchodného zákonníka, t.j. 30 kalendárnych dní,
e) pred objavením vád objednávateľ výrobky predal, alebo výrobok úplne alebo sčasti spotreboval,
f) v priebehu plnenia zákazky zmenil jej špecifikáciu a teda výsledné spracovanie je iné ako pôvodne objednané
g) pri chybách, ktoré neboli zapríčinené zhotoviteľom, napr. nekompatibilita súborov typu DOC (Word)

Osobitné ustanovenia

 1. Zhotoviteľ bude postupovať pri vykonávaní zákazky samostatne. Pokiaľ objednávateľ trvá na iných postupoch, ktoré zhotoviteľ považuje za kritické alebo neosvedčené, je povinný sa nimi riadiť, avšak škody vzniknuté v tejto súvislosti nemôžu byť predmetom reklamácie. Tieto požiadavky musia byť písomne zdokladované a riadne objednávateľom podpísané. Zhotoviteľ je povinný objednávateľa informovať o rizikách možných pri spracovávaní tejto zákazky. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať zákazku pred časom dojednaným podľa objednávky, je rovnako oprávnený poveriť zhotovením zákazky inú osobu, pričom má zodpovednosť, akoby dielo vykonal sám.
 2. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi podklady na vykonanie zákazky v lehote podľa písomnej dohody. V prípade meškania alebo nedodania úplných hotových podkladov je zhotoviteľ oprávnený doplniť a dohotoviť ich na účet objednávateľa. Termín dodania zákazky sa predlžuje o dobu meškania podkladov.
 3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať zákazku v dojednanom termíne. Objednávateľ sa zaväzuje dohodnutým spôsobom uhradiť dohodnutú cenu za jeho vykonanie.
 4. Povinnosť zhotoviteľa vykonať zákazku je splnená jej ukončením a odovzdaním objednávateľovi v mieste prevádzky zhotoviteľa. Objednávateľ na vlastné náklady zabezpečí jeho odvoz, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Ak si objednávateľ zákazku neprevezme ani v dodatočnej lehote, je zhotoviteľ oprávnený dielo prepraviť do sídla objednávateľa verejným dopravcom a objednávateľ je povinný uhradiť všetky náklady, ktoré v súvislosti s prepravou zákazky vzniknú.
 5. Ak nie sú kvalita a vyhotovenie zákazky dohodnuté inak, je zhotoviteľ povinný dodať zákazku v kvalite a vyhotovení vhodnom na účel určený v zmluve. Ak účel nie je v zmluve určený, tak na účel, na ktorý sa takýto výrobok spravidla používa. Ak má byť zákazka dodaná podľa vzorky alebo predlohy, je zhotoviteľ povinný dodať zákazku s vlastnosťami predloženej vzorky alebo predlohy.
 6. Účastníci sa dohodli, že ak sa z viny objednávateľa zvýšia zhotoviteľovi náklady na vykonanie zákazky spôsobené dodaním podkladov s nedostatkami, ktoré zhotoviteľ v záujme zabezpečenia požadovanej kvality musel odstrániť, alebo ak počas vykonávania zákazky zmení objednávateľ dohodnutú špecifikáciu tak, že si jej vykonanie vyžiada preukázateľne vyššie náklady, bude cena týchto nákladov doúčtovaná. Objednávateľ sa zaväzuje takto zvýšenú cenu diela zaplatiť.

V Banskej Bystrici, dňa: 14. 03. 2008

VIDEO prezentácia