Veľkoformátová tlač

 

 

DRUHY PAPIEROV a ich POUŽITIE

Papier
architektúra,
technické výkresy
informačné systémy
plagáty a postery,
obchodné prezentácie
banery do exteriéru,
billboardy
80g Production
 
120g, 160g Europapier
 
140g Premium
 
115g Blueback
150g Whiteback
Samolepka biela (polyester)
   
Samolepka priehladna  
       

Veľkoformátová tlač vynikajúcej kvality za bezkonkurenčné ceny.

Tlačiareň KIP C7800 je­ hyb­rid fa­reb­nej a čier­no­bie­lej LED tla­čiar­ne. Je vý­kon­ným tla­čo­vým pro­duk­čným rie­še­ním pre tech­nic­ké a in­ži­nierske do­ku­men­ty, vý­rob­né vý­kre­sy a sché­my, ar­chi­tek­to­nic­ké vi­zua­li­zá­cie a ma­py. Tla­čia­reň je vy­ba­ve­ná RI­Pom (Ras­ter Ima­ge Pro­ce­sing) a je ur­če­ná aj pre gra­fic­kých zá­kaz­ní­kov, kto­rí sa ve­nu­jú tla­či pla­gá­tov ba dokonca aj billboardov.

 

Individuálne kalkulácie obratom: jana.fekiacova@daliprint.sk alebo olga@daliprint.sk